ஊதியங்கள் மற்றும் இதர படிகள்

குடியரசுத் தலைவர் 1,50,000 துணைக் குடியரசுத் தலைவர் 1,25,000
பிரதமர் 1,00,000 ஆளுநர் 1,10,000
உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி 1,00,000 மற்ற உச்சநீமன்ற நீதிபதிகள் 90,000
உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி 90,000 மற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 80,000
தலைமை தணிக்கை அதிகாரி 90,000    

 

Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.