மின்னழுத்த வேறுபாட்டினைச் சார்ந்து ஒளி மின்னோட்ட மாறுதல்

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

மின்னழுத்த வேறுபாட்டினைச் சார்ந்து ஒளி மின்னோட்ட மாறுதல்

படுகதிரின் அதிர்வெண் அதிகரித்தால் V0-ன் மதிப்பு கூடும்.

  • வெற்றிடத்தில் மின்காந்த அலையின் திசைவேகம்

(uo- வெற்றிடத்தின் உட்புகுதிறன்

Eo – வெற்றிடத்தின் விடுதிறன்)

  • காஸ்விதி

(E- மின்புரம், ds – பரப்பு)

  • தகடுகளுக்கிடையே மின்னோட்டங்களின் அலைவுகளின் அதிர்வெண்

V=1/2r

(C – மின்தேக்குதிறன், L – தன்மின்  தூண்டல் எண்)

  • மேற்பொருந்துதல் தத்துவம்,

Y= Y1+Y2

(Y – தொகுபயன் இடப்பெயர்ச்சி

Y1+Y2 – தனித்தனி இடப்பெயர்ச்சிகள்)

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]