வைரஸ் (Virus)

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

வைரஸ்கள் (Virus) :

 

 • மிட்ரி ஐவனோஸ்கி என்பவர் வைரஸ்களை முதன்முதலில் கண்டுபிடித்தார்.
 • வைரஸ்களை மின்னணு நுண்ணோக்கியின் உதவி கொண்டு மட்டுமே காண இயலும்
 • தாவர வைரஸ்களில் RNA வும், விலங்கு வைரஸ்களில் DNA வும் காணப்படுகிறது
 • TMV புகையிலைச் செடியில் தோன்றுகிறது என்பதை M. ஸ்டான்லி கண்டுபிடித்தார்
 • வைரஸ்களை தன் ஒம்பிகளால் இனப்பெருக்கம் செய்து, நோய் உண்டாக்கும் பாக்டிரியாக்களை அழிப்பதற்குப் பயன்படுகிறது
 • எய்ட்ஸ் என்ற கொடிய நோய் HIV யினால் பரவுகிறது
 • வைரஸ்களைப்பற்றிய படிக்கும் அறிவியல் துறை வைராலஜி என அழைக்கப்படுகிறது.
 • வைரஸ் ஒரு நுண் உயிரி.
 • இது உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பண்புகளை கொண்டுள்ளது.
 • வைரஸ் செல்லமைப்பற்றது.
 • எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் மட்டுமே காணமுடியும்.
 • தொற்றுத் தன்மை வாய்ந்த DNA நீயூக்ளிக் அமிலம் மற்றும் புரத உறையுடன் கூடிய செல்லினுள் வாழும் ஒட்டுண்ணிகள்.
 • 1886-ம் ஆண்டு அடோல்ப் மேயர்(Adolf Mayer) புகையிலை மொசைக் வைரஸின் (Tobacco Mosaic Varus) தொற்றுத் தன்மையை கண்டார்.
 • 1892 ம் ஆண்டில் ரஸ்ய அறிவியல் வல்லுனர் டிமிட்ரி ஐவோனாஸ்கி (Dimitry Iwanoswky) என்பவர் புகையிலையின் பல்வண்ண இலை (மொசைக்) நோய் பற்றி சில ஆய்வுகள் நடத்தி வைரஸ் கண்டுபிடித்தார்.

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]