வாக்கிய வகைகள் | vakiya vagaigal - MaanavaN | TNPSC Study Materials | Online Test | 2017 | Group 2A | VAO | TET

வாக்கிய வகைகள் | vakiya vagaigal

Review Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

tamil-grammar

செய்வினை :

  • எழுவாய், செயப்படுபொருள், பயனிலை என்ற வரிசையில் வாக்கியம் அமைதல் வேண்டும்.
  • செயப்படுபொருளோடு ஐ என்ற இரண்டாம் வேற்றுமை உருபைச் சேர்க்க வேண்டும்.

(ஐ-உருபு மறைந்தும், வெளிப்பட்டும் வரும்)

 

செயப்பாட்டுவினை

  • செயப்படுபொருள், எழுவாய், பயனிலை என்ற வரிசையில் வாக்கியம் அமைதல் வேண்டும்.
  • எழுவாயோடு ஆல் என்ற மூன்றாம் வேற்றுமை உருபைச் சேர்க்க வேண்டும்.
  • பயனிலையோடு படு, பட்டது எனும் சொற்களைச் சேர்க்கவேண்டும்

(படு-துணை வினை)

 

Click Here To Get More Details