வாக்கிய வகைகள் | vakiya vagaigal

Deal Score+1

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

tamil-grammar

செய்வினை :

  • எழுவாய், செயப்படுபொருள், பயனிலை என்ற வரிசையில் வாக்கியம் அமைதல் வேண்டும்.
  • செயப்படுபொருளோடு ஐ என்ற இரண்டாம் வேற்றுமை உருபைச் சேர்க்க வேண்டும்.

(ஐ-உருபு மறைந்தும், வெளிப்பட்டும் வரும்)

 

செயப்பாட்டுவினை

  • செயப்படுபொருள், எழுவாய், பயனிலை என்ற வரிசையில் வாக்கியம் அமைதல் வேண்டும்.
  • எழுவாயோடு ஆல் என்ற மூன்றாம் வேற்றுமை உருபைச் சேர்க்க வேண்டும்.
  • பயனிலையோடு படு, பட்டது எனும் சொற்களைச் சேர்க்கவேண்டும்

(படு-துணை வினை)

 

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_self” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]