வழூஉச் சொற்களும் தமிழ்ச்சொற்களும் | valuvu sorkal

Deal Score+20

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

ambedkar-1

வழூஉச் சொற்களும் தமிழ்ச்சொற்களும்


வழுஉச்சொல்              தமிழ்சொல்                வழூஉச்சொல்              தமிழ்சொல்
உசிர்                       –           உயிர்                                     ஊரளி         –        ஊருளி
ஒருத்தன்             –           ஒருவன்                                கடகால்      –        கடைக்கால்
குடக்கூலி           –            குடிக்கூலி                                முயற்சித்தார் – முயன்றார்
வண்ணத்திப்பூச்சி –     வண்ணத்துப்பூச்சி                வென்னீர் –           வெந்நீர்
எண்ணை –                      எணணெய்                              சிகப்பு –                  சிவப்பு
தாவாரம் –                       தாழ்வாரம்                                புண்ணாக்கு –     பிண்ணாக்கு
கோர்வை –                     கோவை                                   வலது பக்கம் –    வலப்பக்கம்
பேரன் –                             பெயரன்                                    பேத்தி –                 பெயர்த்தி
தலகாணி –                      தலையணை                         வேர்வை –           வியர்வை
சீயக்காய் –              சிகைக்காய்                             சுவற்றில் –          சுவரில்
இருபல் –                          இருமல்                                     அருவாமனை  – அரிவாள்மனை
அண்ணாக்கவுரு-         அரைநாண்கயிறு                  புஞ்சை –              புன்செய்
புண்ணாக்கு –             பிண்ணாக்கு                       நாத்தம் –              நாற்றம்
பதனி –                               பதிநீர்                                        அருகாமை –      அருகில்
வெங்கலம் –                    வெண்கலம்                              பேட்டி –               நேர்காணல்
வெண்ணை –                   வெண்ணெய்                        ஒத்தடம் –           ஒற்றடம்
தேனீர் –                              தேநீர்                                        கவுறு –                கயிறு
பயிறு –                               பயறு                                      பாவக்காய் –      பாகற்காய்
ரொம்ப –                             நிரம்ப                                      கோடாலி –        கோடாரி
கடப்பாறை –             கடப்பாரை                           ஆம்பளை –        ஆண்பிள்ளை
ஈர்கோலி           –             ஈர்கொல்லி                            அவரக்கா –        அவரைக்காய்
 

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_self” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]