உவமை உருவக மாற்றம் | uvamai in tamil

Deal Score+4

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

tamil-grammar

உவமை   உருவம்
மலரடி   அடிமலர்
மலர்க்கண்   கண்மலர்
தேன்மொழி   மொழிந்தேன்
தாமரைமுகம்   முகத்தாமரை
மலர்க்கை   கைமலர்
குமுதவாய்   வாய்குமுதம்

 

 

உருவகம்   உவமை
தாள்மலர்   மலர்ந்தாள்
புயம் பொன்   பொற்புயம்
தமிழன்னை   அன்னைத்தமிழ்
மொழித்தாய்   தாய்மொழி
மொழியமுது   அமுதமொழி

 

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_self” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]