உவமை உருவக மாற்றம் | uvamai in tamil - MaanavaN | TNPSC Study Materials | Online Test | 2017 | Group 2A | VAO | TET

உவமை உருவக மாற்றம் | uvamai in tamil

Review Score+3

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

tamil-grammar

உவமை   உருவம்
மலரடி   அடிமலர்
மலர்க்கண்   கண்மலர்
தேன்மொழி   மொழிந்தேன்
தாமரைமுகம்   முகத்தாமரை
மலர்க்கை   கைமலர்
குமுதவாய்   வாய்குமுதம்

 

 

உருவகம்   உவமை
தாள்மலர்   மலர்ந்தாள்
புயம் பொன்   பொற்புயம்
தமிழன்னை   அன்னைத்தமிழ்
மொழித்தாய்   தாய்மொழி
மொழியமுது   அமுதமொழி

 

Click Here To Get More Details