ஆல்காவின் பயன்கள்

Deal Score+2

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

ஆல்காவின் பயன்கள்

  • தீவனமாக பயன்படுபவை – பெல்வெட்டா பியூகாஸ் லோமினேரியா சர்காசம்.
  • மனிதனுக்கு உணவாக பயன்படுபவை – போர்டைரா உல்வா லேமினேரியா
  • குளோரெல்லா ஸ்பைருலினா ஆகியவை புரத சத்து அதிகம் கொண்டவை
  • குளோரெல்லா விண்வெளி வீர்ர்களுக்கு உணவாக பயன்படுபவை.
  • ஸ்பெருலினா தனி செல் புரதம் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
  • மீன்களுக்கு உணவாக பயன்படும் ஆல்கா – ஊடோகோனியம் ஸ்பைரோகைரா உலோதரிக்ஸ் கிளாடோபோரா மைக்ரோஸ்போரா.

 தொழிற்சாலையில் ஆல்காவின் பயன்கள்

  1. அல்ஜினிக் அமிலம் லாமினோரியாவிலிருந்து பெறப்படுகிறது.
  2. அகார் அகார் இது ஜெலிடியம் கிராசில்லேரியா ஜைகார்டினா போன்ற சிகப்பு பாசிகளின் பொருளாகும்.
  3. இது பாக்டீரியாக்கள் பூஞ்சைகள் ஆல்காக்கள் மற்றும் தாவரங்களின் செல் திசு வளர்ப்பு முறையில் தளப்பொருளாகவும் அழகுசாதனப்பொருட்கள் மருந்து பொருட்கள் தோல் மற்றும் துணி தொழிற்சாலைகளிலும் மற்றும் ஐஸ்கிரீம் தயாரிப்பிலும் அகார் அகார் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
  4. அயோடின் வாமினோரியா பியூகாஸிலிருந்து பெறப்படுகிறது.

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]