அலகுகளும், மதிப்புகளும் | tnpsc study materials

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

maanavan

மில்லி ஹென்றி (mH)                                    10-3H

1காஸ்                                                             10-4T

வெற்றிடத்தின் உட்புகுதிறன்,u0                           4rx10-7H/m

1 ms (1மில்லி செகண்ட்)                                        10-3S

1 s (மைக்ரோ செகண்ட்)                                       10-6S

அடுக்குக்குறி                                                  2.718

1 uF (1மைக்ரோபாரட்)                                   10-6 F

1 PFபிக்கோஃபாரட்                                         10-12F

1MW                                                                106 W

இயற்பியல் அளவு                                         SI அலகு

துண்டப்பட்ட மின்னியக்குவிசை                          வோல்ட் (V)

காந்தப்பாயம்                                                  வெபா (W)

காந்தத்தூண்டல் அல்லது

காந்தப்பாய அடர்த்தி                                     டெஸ்லா(T)

(வெப/மீ2)

தன்மின்தூண்டல் எண்                                  உறன்றி(ர்)

மின்தேக்கதிறன்                                            பாரட்(F)

மின்தடை                                                       ஒம்(^)

மின்னெதிர்ப்பு                                                ஒம்(^)

ஆற்றல்                                                   ஜீல்(^)

திறன் இழப்பு                                              வாட்(W)

 

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_self” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]