வைரசின் வகைகள்

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

வைரசின் வகைகள்

  • பல கோண முடையவை (அ) கோள வடிவம்

.கா.இன்ஃபூளுயன்ஸா வைரஸ் அடினோவைரஸ் எச்.ஐ.வி.வைரஸ். (HIV- Human lmmune Deficiency Virus – AIDS Virus).

  • தலைப் பிரட்டை வகை (Tadpole shaped) – பாக்டீரியாஃபேஜ்கள் (பாக்டீரியா கொல்லி வைரஸ்கள்)
  • நீள் உருளை வகை (Rod shaped of elongated) புகையிலை – மொசைக் வைரஸ் (TMV)

பலபக்க வடிவ வகை

  1. Common Gold ChickenPox       3. Hepatitis     4. Polio

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]