வேலையின்மையின் வகைகள்

  1. சுழற்சியுடைய வேலையின்மை
  2. தொழில்நுட்ப வேலையின்மை
  3. ஒழுங்கற்ற வேலையின்மை
  4. பருவகால வேலையின்மை
  5. அமைப்பு முறை வேலையின்மை
  1. சுழற்சியுடைய வேலையின்மை:
  • பொருளாதார மந்தக் காலத்தில் வாணிக நடவடிக்கைகள் செயல்படாநிலை ஏற்பட்டு, உற்பத்தியின் அளவு குறைந்து வேலையின்மை ஏற்படுகிறது. முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் இந்த வகை வேலையின்மை தவிர்க்க முடியாத இடர்பாடாகும்.
  1. தொழில் நுட்ப வேலையின்மை:
  • உற்பத்தி முறைகளில் ஏற்படும் தொழில் நுட்ப வளர்ச்சியானது உழைப்பாளிகளின் தேவையைக் குறைக்கிறது. தொழில்சீரமைப்பு முறைகளினாலும், புதிது புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்படும் இயந்திரங்களை உற்பத்தி முறையில் புகுத்துவதாலும் இத்தகைய வேலையின்மை ஏற்படுகிறது.
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.