அதிர்வுகளின் வகைகள் | tnpsc study materials

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

maanavan physics

 • இயல்பு அதிர்வுகள்
 • திணிப்பு அதிர்வுகள்
 • ஒத்த அதிர்வுகள்

இயல்பு அதிர்வுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு:

 • இழுக்ககக் கட்டப்பட்ட கம்பியின் அதிர்வுகள்.
 • அதிர்வூட்டப்பட்ட இசைக்கவையின் அதிர்வுகள்
 • அலைவுறும் தனி ஊசல்

திணிப்பு அதிர்வுகள்:

 • வீணை, வயலின் போன்ற இசைக்கருவியில் ஏற்படும் அதிர்வுகள் அதிர்வுறும் பொருளின் இயல் அதிர்பெண்ணும் பொருளின் மேல் செயல்படும் சீரான புறவிசையில் அதிர்பெண்ணும் சமமாயிருப்பின் பெரும வீச்சுடன் அதிர்வுகள் ஏற்படும்.
 • இதுவே ஒத்ததிர்வு எனப்படும். இதனால் தொங்கு பாலத்தின் மீது படைவீரர்கள் அணிவகுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.

எதிரொலி:

 • சிறிய அறையில் நேரடி அலைகளும் எதிரொலிப்பு அலைகளும் ஒரே சமயத்தில் நமது செவியை அடையும். அறை பெரிதாக இருப்பின் அலைகள் செல்லவேண்டிய தூரம் அதிகமாகின்றது. அந்த அலைகள் நம்மை அடைய 1/10 நொடிகளுக்கு மேல் எடுத்துக் கொண்டால் அந்த ஒலியலைகளை நாம் தனியாக கேட்கின்றோம்இதனையே எதிரொலி என்கிறோம்.
 • எதிரொலிக்கும் தளத்தின் தொலைவு 17 மீட்டருக்கு மேல் இருந்தால் நேரடி ஒலியும் எதிரொளிக்கப்பட்ட ஒலியும் தனித்தனியாக கேட்கும்.
 • மின்னல் என்பது நேர் மின்னூட்டம் மற்றும் எதிர் மின்னூட்டம் கொண்ட மேகங்கள் ஒன்றின் மீது ஒன்று கடந்து செல்லும்போது மின்னிறக்கம் ஒன்று ஏற்படுகிறது. மின்னிறக்கத்தின் போது ஏற்படும் ஒளியே மின்னல் என்று அழைக்கப்படும்.
 • மின்னல் மற்றும் இடியோசை ஒரே சமயத்தில் ஏற்பட்டாலும், நாம் முதலில் மின்னலும் பின்பு இடியோசையே கேட்கிறோம். காரணம் மின்னலின் திசை வேகம் காற்றில் 3×108 மீவி இடியோசையின் திசைவேகம் 340 மீவி எனவே, மின்னல் முதலில் நாம் உணர்கிறோம்.
 • இரவில் ரேடியோ நிகழ்ச்சியை நாம் தெளிவாக கேட்க முடியும். ஏனென்றால் சூரிய ஒளியால் அயனி அடுக்கு பாதிக்கப்படுகின்றன. ஆனால், இரவில்  அவ்விதம் பாதிக்கப்படுவதில்லை.
 • சுருதி என்பது ஒலியின் அதிர்வெண்ணைச் சார்ந்துள்ளது. பெண்களின் சுருதி ஆண்களின் சுருதியைவிட அதிகமாகும்.
 • ஒலியின் செறிவானது அதிர்வுகளின் வீச்ச மற்றும் அதிர்வடையும் பொருளின் பரப்பைச் சார்ந்துள்ளது. வீணையின் நாதத்தையும் புல்லாங்குழல் ஏற்படுத்த இசையையும் நாம் வேறுபடுத்தி அறியக் காரணமாக இருப்பது அவற்றின் சுரப்பண்பாகும்.

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_self” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]