ஆற்றலின் வகைகள்

Review Score0

ஆற்றலின் வகைகள்

ஆற்றல்

 • வேலை செய்யத் தேவையான திறமையே ஆற்றல்.
 • ஆற்றலை ஜூல் (Joule) எனும் அலகால் குறிப்பிடுகிறோம்.
 • வெப்பம் ஒரு வகை ஆற்றல் என்பதைக் கண்டுபிடித்தவர் ஜேம்ஸ் ஜூல். இதனால் தான் ஆற்றலின் அலகை ஜூல் (Joule) என்கிறோம்.

ஆற்றலின் வகைகள்

 1. இயந்திர ஆற்றல்
 2. வேதியாற்றல்
 3. ஒளியாற்றல்
 4. ஒலி ஆற்றல்
 5. மின்னாற்றல்
 6. வெப்ப ஆற்றல்
 7. காற்றாற்றல்

இயந்திர ஆற்றல்

 • ஒரு பொருள் அதன் நிலையைப் பொருத்தோ (Position) அல்லது வடிவத்தைப் பொருத்தோ (Confi guration) பெற்றுள்ள ஆற்றல் நிலை ஆற்றல் எனப்படும்.
 • இயக்கத்தில் உள்ள பொருள் பெற்றுள்ள ஆற்றல் இயக்க ஆற்றல்.
 • நிலையாற்றலும் இயக்க ஆற்றலும் இயந்திர ஆற்றலின் வகைகள்.
Click Here To Get More Details