வேதிவினையின் வகைகள்

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

வேதிவினையின் வகைகள்:

  • தனிமங்களும் சேர்மங்களும் பல்வேறு வகைகளில் வினைபட்டு பல்வேறு புதிய பொருள்களை உருவாக்குகின்றன.
  1. கூடுகை வினைகள்:
  • இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் ஒன்று சேர்ந்து புதிய சேர்மம் உண்டாக்குவதற்கு கூடுகை வினைகள் என்று பெயர்.

 

  1. சிதைவுறுதல் வினைகள்:
  • ஒரு தனிப்பட்ட சேர்மம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எளிய பொருள்களாக சிதைவதற்கு சிதைவுறுதல் வினை என்று பெயர்.
  • சிதைவுறுதல் வினை ஒளி, வெப்பம் மற்றும் மின் ஆற்றல் முதலியவற்றால் நிகழ்கின்றது.

எ.கா.

  • கால்சியம் கார்பனேட் என்ற ஒரே ஒரு சேர்மம் வெப்பப்படுத்தும்போது இரு எளிய சேர்மங்களான கால்சியம் ஆக்சைடையும் கார்பன்டைஆக்ஸைடையும் தருகிறது.
  1. இடப்பெயர்ச்சி வினை:
  • ஒரு சேர்மத்தில் உள்ள ஒரு தனிமத்தின் அணுக்களை மற்றொரு தனிமத்தின் அணுக்கள் இடப்பெயர்ச்சி செய்வது இடப்பெயர்ச்சி வினை என்று பெயர்.

எ.கா.

  • சல்ப்யூரிக் அமிலம், ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம், அசிட்டிக் அமிலம் அல்லது பாஸ்பாரிக் அமிலம் ஆகியவற்றின் நீர்த்த கரைசல்களில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் சில சின்க் துண்டுகளைச் சேர்க்கும்போது ஹைட்ரஜன் வெளியிடப்படுகின்றது. வெளியிடப்படும் வாயுவினுள் எரியும் தணல் குச்சியைச் செலுத்தும்பொழுது அது “பாப்” என்ற ஒலியுடன் எரிவதிலிருந்து, அவ்வாயு ஹைட்ரஜன் என்பதை சோதித்தறியலாம்.

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]