டிரவுட்டன் விதி

Deal Score+1

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

டிரவுட்டன் விதி                                                     இவ்விதிப்படி, ஒரு நீர்மத்தின் ஆவியாதல் வெப்பத்தை

       [∆H VaP]      (கலோரி/ மோல்) அதன் கொதிநிலை (கெல்வின்) யால்      வகுக்கும் போது 21 கலோரி டிகிரி-1 மோல்-1 என்ற மாறாத மதிப்பு கிடைக்கிறது.

 

  • என்ட்ரோபியின் அலகு கலோரி / டிகிரி / மோல் அல்லது EU/ மோல் SI அலகில் JK-1 (அல்லது) EU
  • leu = 4.184EU
  • திட்ட என்ட்ரோபி (so)
  • 25oc மற்றும் 1 atm அழுத்தத்தில் ஒரு தூய சேர்மத்தின் தனி என்ட்ரோபியானது திட்ட என்ட்ரோபி (s0) எனப்படுகிறது.

 

 

 

திட்ட என்ட்ரோபி மாற்றம்                                   

  • கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் “G” கட்டிலா ஆற்றல் சார்பு.
  • G = H-TS; H = என்தால்பி, T = வெப்பநிலை:
  • S = என்ட்ரோபி
  • கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றம் ” G ”                                               ∆G = E+ PV- TS            

G = H – TS        

திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் (G0)                                 

  • GO = HO – TSO

திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றம்                     

∆GO = ∑ GOவினைவிளை Gவினைபடுபொருள்

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]