Study Materials

TNPSC Key Physics Study Materials

விசை

Key

 • விசை
 • ஒரு பொருளின் இயக்க நிலை
 • புவிஈர்ப்பு விசை
 • நியூட்டன் பற்றிய மூன்று விதிகள்
 • இயக்கத்திற்கான இரண்டாம் விதி
 • நியூட்டனின் மூன்றாவது விதி
 • உந்தம் மாறாக் கோட்பாடு
 • விசையின் திருப்புத்திறன்
 • ஈர்ப்பியல்
 • புவிஈர்ப்பு முடுக்கம்
 • இன்றைய அறிவியல்
 • சந்திராயன்
 • குளிரித் தொழில் நுட்பம்
 •  ராக்கெட்

விசை

 • ஒரு பொருளின் நிலையை மாற்ற அல்லது மாற்ற முயற்சிக்கும் வகையில் அதன் மீது செய்யப்படும் தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தல் செயலே விசை ஆகும்
 • விசையானது பொருள்களை தள்ளுதல் இழுத்தல் அல்லது உதைத்தல் இவற்றின் அடிப்படையிலானது.
 • விசையைப்பார்க்கவோ, ருசிக்கவோ இயலாது. நம்மால் விசையின் விளைவை மட்டும் காண அல்லது உணர முடியும்.
 • ஒரு பொருளின் மீது விசை செயல்பட்டு உண்டாக்கும் விளைவின் அடிப்படையில்தான் விசையை விளக்க இயலும்.
 • தள்ளுதல், இழுத்தல் மற்றும் உதைத்தல் ஆகிய செயல்பாடுகளின் மூலம் ஒரு பொருளின் மீது விசையைச் செலுத்தும்போது பொருள் இயங்குகிறது. எனவே, ஒரு பொருளின் ஒய்வுநிலையையோ அல்லது இயக்க நிலையையோ மாற்றுகின்ற அல்லது மாற்ற முயற்சிக்கின்ற செயல் விசை எனப்படும்
 • விசை ஒரு வெக்டர் அளவு. அதன்I அலகு நியூட்டன்.

ஒரு பொருளின் இயக்க நிலை

 • என்பது அதன் வேகம் மற்றும் திசை ஆகியவற்றால் வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு பொருள் ஒய்வு நிலையிலோ அல்லது இயக்க நிலையிலோ இருக்கலாம் இரண்டுமே பொருளின் இயக்க நிலை எனப்படும்.

தொடா விசைகள்

 • ஒரு பொருளின்மீது நேரடித் தொடர்பின்றிச் செயல்படும் விசைகள் தொடா விசைகள் எனப்படும்.

தொடா விசைகள் பின்வருமாறு

 • காந்த விசை
 • புவியீர்ப்பு விசை
 • நிலைமின் விசை

 

Youtube Channel

கிளிக் செய்யவும்

To Join Telegram Channel

கிளிக் செய்யவும்

Youtube Channel

கிளிக் செய்யவும்

To Join Telegram Channel

கிளிக் செய்யவும்

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker