திருவந்தாதி

diamond_2807463f

  • திருத்தொண்டர் திருவந்தாதியைப் பாடினார்.
  • சுந்தரர் பாடிய அறுபதின்மருடன் சுந்தரர், அவர் தந்தை சடையநாயனார், தாய் இசைஞானியார் ஆகிய மூவரைச் சேர்த்து அறுபத்து மூவரையே அந்தாதி விளக்கியது.
  • அதன் பிறகு பன்னிரண்டாம் நுாற்றாண்டின் முதற்பகுதியில் அருண்மொழித் தேவர் என்ற சேக்கிழார் தோன்றி, அதனை விரித்துப் பாடினார்.
  • 12 சருக்கங்களையும் நாலாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட பாடல்களையும் கொண்டது இப்பெருங்காப்பியம்.
  • நுாலின் பாயிரம். திருமலைச்சருக்கம் என்பதாகத் தொடங்கித் தடுத்தாட்கொண்ட புராணம் முதல் கதைக்குத் தோற்றுவாய் செய்கிறார்.
  • திருநாவலுரில் சுந்தரர் வந்து தோன்றியதும் இறைவனால் ஆட்கொள்ளப்பட்டுத் தலங்கள் பலவற்றை வழிபட்டுத் திருவாரூர் சென்று பரவையாரை மணந்து கொண்டதும் பின்பு சிவன் அடி எடுத்துக் கொடுக்கத் திருத்தொண்டத் தொகை பாடி முடித்ததும் ஆகிய செய்திகள் தடுத்தாட்கொண்ட புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளன.
  • பின்பு திருத்தொண்டத் தொகையில் சொல்லப்பட்ட வரலாறுகளை அம்முறைப்படியே சொல்லுகிறார்.
  • சுந்தரர் உள்ளிட்ட 61 நாயன்மார்களைப்பாடி, இறுதியில் சுந்தரரின் பெற்றோர்களாகிய சடைய நாயனாரையும் இசை ஞானியாரையும் ஒவ்வொரு பாடலால் பாடி அறுபத்து மூவர் என்ற எண்ணிக்கையை நிறைவு செய்கிறார்.

 

Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.