உடன்பாட்டு வாக்கியம் மற்றம் எதிர்மறை வாக்கியம் - MaanavaN | TNPSC Study Materials | Online Test | 2016 | Group 2A | VAO | TET

உடன்பாட்டு வாக்கியம் மற்றம் எதிர்மறை வாக்கியம்

உடன்பாட்டு வாக்கியம் என்றால் என்ன என்பதையும் எதிர்மறை வாக்கியம் என்றால் என்ன?

இந்த வீடியோவில் உடன்பாட்டு வாக்கியம் என்றால் என்ன என்பதையும் எதிர்மறை வாக்கியம் என்றால் என்ன என்பதையும் எளிய முறையில் எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கியுள்ளோம்

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.