தன்வினை வாக்கியம்

Review Score0

தன்வினை வாக்கியம் என்றால் என்ன?

இந்த வீடியோவில்தன்வினை வாக்கியம் என்றால் என்ன என்பதை எடுத்துக்காட்டுடன் கூறப்பட்டுள்ளது