செயப்பாட்டுவினையில் இருந்து செய்வினையாக மாற்றுவது எப்படி?

Deal Score+1

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

செயப்பாட்டுவினையில் இருந்து செய்வினையாக மாற்றுவது எப்படி?

இந்த வீடியோவில் செயப்பாட்டுவினையில் இருந்து செய்வினையாக மாற்றுவது எப்படி என்பதை மிகவும் எளிய முறையில் கூறியுள்ளோம்