வினா வாக்கியம் என்றால் என்ன?

Deal Score+2

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

வினா வாக்கியம் என்றால் என்ன?

இந்த வீடியோவில் வினா வாக்கியம் என்றால் என்ன அதன் விரிவாக்கம் மற்றம் எடுத்துகாட்டுகள், கட்டளை வாக்கியம் என்றால் என்ன அதன் விரிவாக்கம் மற்றும் எடுத்துகாட்டுகள்
This Video is very useful for TNPSC & TET EXAMINATIONS