செய்வினையில் இருந்து செயப்பாட்டு வினையாக மாற்றுவது எப்படி?

Deal Score0

செய்வினையில் இருந்து செயப்பாட்டு வினை

இந்த வீடியோவில் செய்வினையில் இருந்து செயப்பாட்டு வினையாக மாற்றுவது எப்படி என்பதை மிகவும் எளிய முறையில் கூறியுள்ளோம்
This Video is very useful for TNPSC & TET EXAMINATIONS