தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றுப் பகுப்புகள்

Mamallapuram_sculptures

 

  • தமிழ் இலக்கியம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலான தொடர்ச்சி கொண்ட உலகின் சிறந்த இலக்கியங்களில் ஒன்று. வாழ்வின் பல்வேறு கூறுகளை தமிழ் இலக்கியங்கள் இயம்புகின்றன.
  • தமிழ் இலக்கியத்தில் வெண்பா, குறள், புதுக்கவிதை, கட்டுரை, பழமொழி, தொண்ணூற்றாறு வகை சிற்றிலக்கியங்கள் என பல வடிவங்கள் உள்ளன.
  • தமிழில் வாய்மொழி இலக்கியங்களும் முக்கிய இடம் வகிக்கின்றன
  • தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றைக் காலத்தின் அடிப்படையில் பகுப்பவர்கள் பெரும்பாலும், பழங்காலம், இடைக்காலம், பிற்காலம், இக்காலம் அல்லது தற்காலம் என்று பிரிப்பர்.அல்லது சங்க காலம், சங்கம் மருவிய காலம், பல்லவர் காலம், சோழர் காலம், நாயக்கர் காலம், ஐரோப்பியர் காலம், இக்காலம் அல்லது தற்காலம் எனவும் பகுப்பர்.
  • மூவேந்தர்கள் காலம் எனத் தொடங்கி, வேற்று நாட்டவராகிய ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்காலம் வரையிலும் குறிப்பிட்டு,   அதன் பின்னர் இன்றைய இலக்கியங்களையும் குறிப்பிட்டு இலக்கிய வரலாற்று நூல்கள் எழுதப்படுகின்றன.
  • பொதுவாகச் சங்க மூவேந்தர் காலத்தை அகம் – புறம் என்ற திணை இலக்கியக் காலம் என்றும்,
  • களப்பிரர் காலத்தை இருண்ட காலமென்றும்,
  • பிற்காலச் சோழர் காலத்தைக் காப்பியக் காலமென்றும்,
  • நாயக்கர் காலத்தைச் சிற்றிலக்கியக் காலமென்றும்,
  • ஐரோப்பியர் காலத்தை உரைநடைக் காலமென்றும்,

 

Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.