மாநில அரசுத் தலைமை வழக்கறிஞர்

மாநில அரசுத் தலைமை வழக்கறிஞர்

  • மாநில அரசாங்கத்திற்கு சட்டம் சம்பந்தமான ஆலோசனை வழங்கவும் மாநில ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுகிறார் Art (165).
  • தகுதிகள் இந்திய குடிமகன் 2. நீதிப்பணியில் 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றி இருக்க வேண்டும் அல்லது உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞராக பத்து ஆண்டுகள் பணியாற்றி இருக்க வேண்டும்.
  • பதவிக்காலம் ஆளுநர் விருப்பம்வரை
  • மாநில எல்லைக்குள் உள்ள எந்த நீதிமன்றத்திலும் வாத்த்தை எடுத்துரைக்க உரிமை உடையவர்
  • சட்டமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் கலந்து கொண்டு பேசுகிற உரிமை உடையவர்.

சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு உள்ள சிறப்புரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்புகளைப் பெறவும் உரிமை உடையவர்.

 

Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.