தோல்

தோல்:

 • நுண்ணுயிரிகளால் ஏற்படும் தொற்றுநோய்களைத் தடுக்கும் அரணாகத் தோல் அமைந்துள்ளது.
 • உடலிலிருந்து நீர் ஆவியாதலைத் தடுக்கிறது.
 • வேதியப் பொருட்கள், வெப்பம், ஒளித்தாக்கம் ஊடுருவல் ஆகியவற்றிலிருற்து வெப்பம் வெளியேறுதலைக் குறைத்துக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
 • சிறிதளவு கழிவு நீக்கம் மற்றும் உட்கிரகித்தல் நடைபெறச் செய்கிறது.
 • வைட்டமின் D உற்பத்தியில் உதவுகிறது.
 • தோல் பலவகை உணர் உறுப்புகளைக் கொண்டது உணர்ச்சிப் பரப்பாக அமைந்துள்ளது.
 • தோலின் மேல் அமைந்துள்ள கெரொட்டீன் தோலுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வழவழப்புத் தன்மையளித்துள்ளது இத்தன்மையால் உடல் அசைவுகளும் பல பொருட்களை கையாளுதலும் எளிதாகியுள்ளது.

தசை

 • தசைகள் இயற்கையில் சுருங்கி விரியும் தன்மையுடையவை மத்திய நரம்பு உறுப்புகளிலிருந்து வரும் தூண்டல்களுக்கு ஏற்ப தசைகள் இயங்குகின்றன.
 • தசைச் செல்கள் உயிரியல் இயந்திரமாகச் செயல்பாடும் வேறு ஆற்றலை இயக்கு ஆற்றலாக மாற்றுகின்றன.
 • தசைப்பிடிப்பு என்பது தசைகள் சிதைவடைவது போல பாதிக்கப்படுவதாகும். ஒரு விபத்தினால் தசைநார்கள் இழுக்கப்பட்டால், தசை நார்கள் பாதிப்பிற்குள்ளாகின்றன
 • ஒரு தசைப்பகுதி, நீண்ட நேரம் அதிக அழுத்தத்துடன் இருக்குமேயானால், அவ்விடத்தில் தசைகளில் ஒரு சிறிய மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் தசைப்பிடிப்பு தோன்றலாம்.
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.