அறிவியல் எண்கள் / உருகுநிலை / கொதிநிலை / தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்கள்

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

Image result for அறிவியல் எண்கள் / உருகுநிலை / கொதிநிலை / தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்கள்

அறிவியல்                                          எண்கள்   /   உருகுநிலை பெயர் / தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் அளவு கூடுதல் தகவல்
                             ஒளிவிலகல் எண் (Refraction Index)
பெட்ரோலியத்தின் ஒளிவிலகல் எண் 1.38
தண்ணீரின் ஒளிவிலகல் எண் 1.33
வைரத்தின் ஒளிவிலகல் எண் 2.40
காற்றின் ஒளிவிலகல் எண் 1
                                          வெப்பநிலையும் கொதிநிலையும்
நீரின் கொதிநிலை (பாரன்ஹீட்) -37.7 ° F  (-100°C)
நீரின் உருகுநிலை 0°c ஆண்ட்ருஸ் செல்சியஸ் என்பவர் வெப்பநிலையை அளவிட செல்சியஸ் முறையைக் கண்டறிந்தார்நீர் 4°C யிலிருந்து 0 °C வரை குளிரும் போது பருமன் அதிகரிக்கிறது. 4 °C யில் நீரின் அடர்த்தி அதிகம்
பனிக்கட்டியின் உருகுநிலை 34 ° F
பனிக்கட்டி உருகுதலின் உள்ளுறை வெப்பம் 3.34 x 105 JKg-1
நீராவியின் உள் உறை வெப்பம் 537 கலோரி/கிராம்
ஆவியாதலின் உள் உறை வெப்பம் 2.26 x  106 JKg-1
தனிச்சுழி வெப்பநிலை 0°K அல்லது – 273.15°c
மனித உடலின் சராசரி வெப்பநிலை 98.6°F அல்லது 36.9°C
பாதரசத்தின் கொதிநிலை 357°C
பாதரசத்தின் உறைநிலை -39°C
ஆல்கஹாலின் கொதிநிலை 79°C
ஆல்கஹாலின் உறைநிலை -117°C
பாதரசத்தின் தன்வெப்ப ஏற்ப்புத்திறன் 138JKgK-1
தாமிரத்தின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் 38 JKgK-1
நீரின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் 4.184 JKgK-1
ஒலியின் வேகம்(0°C) 330 மீ / வி,ஒலியின் வேகம்(20°Cல்) – 340மீ / வி கார்பன்டை ஆக்ஸ்சைடில் ஒலி மெதுவாக பரவும்
நீரில் ஒலியின் வேகம் 1483 மீ/வி
காற்றில் ஒலியின் வேகம் 331 மீ/வி
இரும்பில் ஒலியின் வேகம் 5040 மீ/வி
ஒளியின் வேகம் 3×108 m/s
நீரில் ஒளியின் திசைவேகம் 2.25×108 m/s
காற்றில் ஒளியின் திசைவேகம் 3×108 m/s
மனித உடலின் வெப்பநிலை 98.6°F (37 °C)
                                                         அடர்த்தி
அலுமினியம் 2700 Kg/m3
காரீயம் 11300 Kg/m3
தக்கை 250 Kg/m3
பெட்ரோல் 700 Kg/m3
மண்ணெண்ணெய் 800 Kg/m3
பனிக்கட்டி 920 Kg/m3
நீர் 1000 Kg/m3(4°Cல்)
கடல் நீர் 1026 Kg/m3
பால் 1030 Kg/m3
இரும்பு 7800 Kg/m3
பாதரசம் 13600 Kg/m3
             மீச்சிற்றளவு / நீள் விரிவெண் / பாசியல் எண்
வெர்னியரின் மீச்சிற்றளவு 0.1 மி.மீ அல்லது 0.01செ.மீ வெர்னியரைக் கண்டறிந்தவர் பியரி வெர்னியர்
திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு 1/100 அல்லது 0.01 மி.மீ
பைரக்ஸ் கண்ணாடியின் நீள் விரிவெண் 3×106 K-1 மிகக்குறைந்த நீள் விரிவெண்
அலுமினியம் நீள் விரிவெண் 26×10-7 K-1 அதிக நீள் விரிவெண்
1 வாட் மணி 3.6 x 103 J
1 குதிரைத்திறன்(One Horse Power) 746 வாட்
1  கிலோ வாட் 1.341 குதிரைத்திறன்
நீரின் பாசியல் எண் 0.018 பாய்ஸ்
காற்றின் பாசியல் எண் 0.019 x 10-3
கிளிசரின் பாசியல் எண் 13.4 பாய்ஸ்

 

[qodef_button size=”medium” type=”” text=” LATESTS GOVERNMENT JOBS” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://www.maanavan.info/” target=”_blank” color=”#094237″ hover_color=”” background_color=”#9E9FF2″ hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]