உப்புக்கள்

உப்புக்கள்:

 • உப்புக்கள் எனப்படுபவை மின்பகுளிகள் ஆகும்.
 • பொதுவாக ஒரு அமிலமும், காரமும் நடுநிலையாக்கல் வினையில் ஈடுப்பதும்போது உருவாகும் அயனிச் சேர்மங்களே உப்புக்கள் ஆகும்.
 • அம்மோனியம் உப்புக்கள், உலோக குளோரைடுகள், நைட்ரேட்டுகள், பால்பேட்கள், சல்பேட்கள், கார்பனேட்டுகள் ஆகியவை உப்புக்கள் ஆகும்.
 • சோடியம் குளோரைடு, பொட்டாசியம் குளோரைடு, சோடியம் சல்பேட் ஆகியவை எளிய உப்புக்கள் ஆகும்.
 • சோடியம் பை சல்பேட், பொட்டாசியம் பை சல்பேட், சோடியம் பை கார்பனேட் ஆகியன அமில உப்புக்களுக்கு உதாரணங்கள்.
 • கார மக்னீசியம் குளோரைடு, காரலெட் குளோரைடு ஆகியவை கார உப்புக்களுக்கு உதாரணங்கள்.
 • பொட்டாஷ் படிகாரம், மார் உப்பு ஆகியன இரட்டை உப்புகளுக்கு உதாரணங்கள்.
 • சோடியம், பொட்டாசியம் கார்பனேட், சலவைத் தூள் ஆகியவை கலப்பின உப்புக்கள் ஆகும்.
 • பொட்டாசியம் பெரோ சயனைடு, சோடியம் ஜிங்க் சயனைடு ஆகியன அணைவு உப்புக்கள் ஆகும்.
 • அமிலங்களும், காரங்களும் ஒன்றோடொன்று வினைபுரிந்து உப்பையும், நீரையும் உருவாக்கும் வினைக்கு நடுநிலையாக்கல் என்று பெயர்.
 • இவற்றை நீரில் கரைக்கும் பொழுது ஹைட்ரஜன் அயனி அல்லாத நேர்மின் அயனிகளையும், ஹைட்ராக்சில் அயனி அல்லாத எதிர்மின் அயனிகளையும் கொடுக்கின்றன.
 • இவை அமிலங்களும் காரங்களும் நடுநிலையாக்கல் வினைபுரியும்போது கிடைக்கின்றன.

 

எளிய உப்புக்கள்

 • இவை ஒர் அமிலமும், காரமும் முற்றிலும் நடுநிலையாக்கல் வினைபுரிவதால் உருவாகின்றன. எ.கா. NaCl, Na2SO3, KCl,  K2SO4.
 • அமில உப்புக்கள்: இவை அமிலங்கள் ஒரு பகுதியளவு காரங்களால் நடுநிலையாக்கப்படுவதால் உருவாகின்றன.  இவற்றில் இடப்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ரஜன் அணு உள்ளது.  எ.கா. NaHCO3, NaSHo4.
 • கார உப்பு இவை முற்றிலும் அயனியாகாத கார உப்புக்களை கொண்டிருப்பவை. அதாவது இவற்றில் இடப்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ராக்சில் அயனிகள் உள்ளது.
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.