இரப்பர்கள்

இரப்பர்கள்

 1. இயற்கை ரப்பர்:
 • இயற்கையில் ரப்பர் ஒரு வகை மரத்தின் பாலிலிருந்து கிடைக்கிறது. இதனை 1% அசிட்டிக் அம்ரத்தால் திரிய  வைத்து ரப்பர் பெறப்படுகிறது.
 1. செயற்கை ரப்பர்:
 • இவை கரிமக் கரைப்பான்கள், எண்ணெய்ப் பொருட்கள், அமிலங்கள் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இவை இயந்திரப் பட்டை (Conveger belt)  விமான பகுதிப் பொருட்களாகவும் நீர்த்தொட்டி இடுக்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
 • இவை பியூட்டா டையீன் மற்றும் அக்ரீயோ நைட்ரை ஆகியவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பலப்படியாகும்.
 1. ரப்பர் வல்கனை:
 • இயற்கை ரப்பர் உயர் வெப்பநிலையில் மிகவும் மென்மையாகவும் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் எளிதில் அறுந்து விடும் தன்மையும் பெற்றுள்ளது. இதற்கு குறைந்த விசை தாங்கும் திறனே ஔளதால் இதனை நிவர்த்தி செய்ய ரப்பரைக் கந்தகத்துடன் ஒரு வினைவேக மாற்றி மன்னிலையில் 140oC க்கு சூடுபடுத்தப்படுகிறதுஇம்முறை ரப்பரை வல்கனை செய்தல் என்றழைக்கப்படுகிறது.
 1. நியோப்ரின்:
 • இது பாலிகுளோப்ரீன் ஆகும் எண்ணெயால் பாதிக்கப்படாத டயர்கள், நீண்ட குழாய்கள், இடுக்கு பொருத்துகள், மின் கம்பிகளுக்கு மேலுறைகள் தயாரிக்கப்படுகிறது.
 • இது எண்ணெய்களால் பாதிக்கப்படாத சிறந்த வகை ரப்பராகப் பயன்படுகிறது.
 1. தயோக்கால்:
 • இது எத்திலீன் டை குளோரைடை சோடியம் பாலி சல்பைடுடன் விளைப்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகிறது.
 • இதன் வழியாக வாயுக்கள் ஊடுருவிச் செல்லாது. இது சிறு குழாய்கள், இடுக்குப் பொருத்துகள், மேலுறைகள் தயாரிக்கப்பயன்படுகிறது.

  Click Here To Get More Details

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.