இனப்பெருக்கம்

இனப்பெருக்கம்

  • இவற்றின் இனப்பெருக்கம் உறுப்புகள் ஒரு செல் அல்லது பல செல்களினால் ஆனது பல செல்களினால் ஆன இனப்பெருக்க உறுப்புகளைச் சுற்றி வளமற்ற செல்களினால் ஆன உறை கிடையாது.
  • மூன்று வகையான இனப்பெருக்க முறைகள் ஆல்காக்களில் காணப்படுகிறது.
  1. உடல் இனப்பெருக்கம்
  2. பாலிலா இனப்பெருக்கம்
  3. பால் இனப்பெருக்கம்
  • உடல் இனப்பெருக்கம் துண்டாதல் முறையிலும் வேற்றிடக் கிளைகள் தோன்றுதல் முறையிலும் நடைபெறுகின்றது.
  • பாலிலா இனப்பெருக்கம் பல வகையான ஸ்போர்களின் மூலம் நடைபெறுகின்றது சூஸ்போர்கள் ஏபிளானோஸ்போர்கள் ஏகைனோட்டுகள் ஆகியவை சிலவகையான பாலிலாஸ்போர்கள் ஆகும்.
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.