Reproduction | TNPSC | TET Study Materials | இனப்பெருக்கம்

இனப்பெருக்கம்

Review Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

இனப்பெருக்கம்

  • இவற்றின் இனப்பெருக்கம் உறுப்புகள் ஒரு செல் அல்லது பல செல்களினால் ஆனது பல செல்களினால் ஆன இனப்பெருக்க உறுப்புகளைச் சுற்றி வளமற்ற செல்களினால் ஆன உறை கிடையாது.
  • மூன்று வகையான இனப்பெருக்க முறைகள் ஆல்காக்களில் காணப்படுகிறது.
  1. உடல் இனப்பெருக்கம்
  2. பாலிலா இனப்பெருக்கம்
  3. பால் இனப்பெருக்கம்
  • உடல் இனப்பெருக்கம் துண்டாதல் முறையிலும் வேற்றிடக் கிளைகள் தோன்றுதல் முறையிலும் நடைபெறுகின்றது.
  • பாலிலா இனப்பெருக்கம் பல வகையான ஸ்போர்களின் மூலம் நடைபெறுகின்றது சூஸ்போர்கள் ஏபிளானோஸ்போர்கள் ஏகைனோட்டுகள் ஆகியவை சிலவகையான பாலிலாஸ்போர்கள் ஆகும்.
Click Here To Get More Details