இனப்பெருக்கம்

பாலிலா இனப்பெருக்கம்

  • அகாரிகஸ் அரிதாக தடித்த சுவரை உடைய கிளாமைடோஸ்போர்கள் என்ற ஸ்போர்கள் மூலம் பாலிலா இனப்பெருக்கம் செய்கிறது. புதிய இழையைத் தோற்றுவிக்கின்றன.
  • அகாரிகஸின் வாழ்க்கை பாலிலா இனப்பெருக்க முறையில் மூன்று விதமான மைசீலியங்கள் காணப்படுகின்றன.

முதல் நிலை மைசீலியம்

  • பெசிடியோஸ்போர்கள் முளைத்து முதல் நிலை மைசீலியத்தை உண்டாக்குகின்றன. இதன் ஒவ்வொரு செல்லிலும் ஒரு நியூக்ளியஸ் மட்டும் உள்ளது.எனவே இதை முதல் நிலை மைசீலியம் ஒரு நியூக்ளியஸ் கொண்ட மைசீலியம் அல்லது மோனோகோரியாட்டிக் மைசீலியம் என அழைக்கப்படுகிறது. இவை குறுகிய காலமே வாழ்பவை.

இரண்டாம் நிலை மைசீலியம்

  • அகாரிகஸ் ஹெட்டிரோதாலிக் வகையைச் சார்ந்த்து பால் உறுப்புகள் காணப்படுவதில்லை. நேர் (+) எதிர் (-) வகையைச் சார்ந்த முதல்நிலை ஹைபாக்களின் உடல் இணைவு (Somatogamy) நிகழ்கின்றது. இதன் விளைவாக இரு நியூக்ளியஸ்களை உடைய டைகேரியோட்டிக் செல் தோன்றுகிறது.
  • இந்த டைகேரியோட்டிக் செல் மீண்டும் மீண்டும் பகுப்பு அடைந்து இரண்டாம் நிலை அல்லது டைகேரியோட்டிக் மைசீலியத்தை உருவாக்குகிறது. இவை அதிக நாள் வாழ்பவை.
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.