என்ட்ரோபி சார்பு

Deal Score+1

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

  • என்ட்ரோபி சார்பு

என்ட்ரோபி சார்பு “s” என்பது ஈடுபடும் வெப்பத்திற்கும் (q) செயல் முறையின் வெப்பநிலைக்கும் உள்ள விகிதமாகும்.”

 

  • இயற்கைச் செயல் முறை

”இயற்கைச் செயல் முறை” என்பது தன்னிச்சை செயல்முறையாகும்.

S  >  o, செயல்முறை தன்னிச்சையானது மற்றும் மீளா முறையானது.

  • S = -Ve ; s <o; செயல்முறை                            தன்னிச்சையற்றது மற்றும் மீள்தன்மை உடையது

∆s =o ; செயல்முறையானது சமநிலையானது.

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]