யூனியன் பிரதேசங்கள்

யூனியன் பிரதேசங்கள்:-

  • இவ்வகைப்பகுதிகள் மத்திய அரசின் நேரடிக் கட்டுப்பாட்டு அதிகார நிர்வாகத்தில் உள்ளன.
  • இவை குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்பட்ட பொருத்தமான (பதவியுடையவரால்) நிர்வகிக்கப்படுகின்றன.
  • டெல்லி, டையு, டாமன், பாண்டிச்சேரி துணை நிலை ஆளுநர்
  • அந்தமான் நிக்கோபார், சண்டிகர் முதன்மை ஆணையர்
  • லட்சத்தீவு – நிர்வாகி
  • சட்டசபை மற்றும் மந்திரி சபையை டெல்லி மற்றும் பாண்டிச்சேரி மட்டும் கொண்டள்ளன.

1991ம் வருடத்திய 69 வது சட்டத்திருத்தத்தின்படி யூனியன் பிரதேசமான டெல்லி (தேசிய) நாட்டின் தலைநகர் பிரதேசம் என அழைக்கப்படும் எனவும், இது சட்டசபையைப் பெறும் எனவும் இச்சபைக்கு உறுப்பினர்கள் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் எனவும் மாற்றப்பட்டது.  இவ்வகை சட்டமன்றம் மாநிலப் பட்டியல் விஷயத்தில் சட்டமியற்ற இயலும்.  (பொதுப் பிரச்சனை) காவலர் மற்றும் நிலவிவகாரம் தவிர மற்ற விஷயங்களில்

Click Here To Get More Details

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.