வேளாண்மையில் குறைவான உற்பத்தித் திறனுக்கான காரணங்கள்

  1. பொதுக் காரணங்கள்:
  • மக்கள் தொகை மித மிஞ்சிய அளவில் பெருகி வருவதால் நிலத்தைச் சார்ந்து வாழ்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் பெருகுகிறது. இதனால் நில உடைமையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு, நிலங்கள் சிறுசிறு துண்டுகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.
  • இதனால் தலாவீதம் கிடைக்கக் கூடிய நிலத்தின் அளவு சிறியதாகின்றது. மறைமுக  வேலையின்மையும் ஏற்படுகின்றது. வேளாண்மை உற்பத்தித் திறன் குறைவதைத் தடுப்பதற்கு மக்கள்தொகைப் பெருக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது ஒன்றே சிறந்த வழியாகும்.
  1. நிறுவன காரணங்கள்
  • இந்தியாவின் நிலங்கள் சிறுசிறு பிரிவுகளாகத் துண்டாடப்படுவதால் சராசரி நில உடைமையின் அளவு மிக்க்குறைவாக உள்ளது. நாட்டுப்புறப்பகுதிகளில் பெரும்பாலும் நிலங்கள் உரிமையாளர்களால் நேரடியாகப பயிரிடப்படுவதில்லை. குத்தகையாளர்களே நிலங்களைப் பயிரிடுகின்றனர்.
  • அவர்களுக்கு நிலத்தை மேம்படுத்துவதில் அக்கறையும் ஆர்வமும் இருப்பதில்லை. நில உரிமையாளர் அருகில் இல்லாமலிருப்பது, நியாயமற்ற குத்தகைத் தொகை, குத்தகை நிரந்தரமின்மை ஆகியன குத்தகையாளர்களின் ஆர்வமின்மைக்குக் காரணங்களாகும்.
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.