புணர்ச்சி | punarchi - MaanavaN | TNPSC Study Materials | Online Test | 2016 | Group 2A | VAO | TET

புணர்ச்சி | punarchi

tamil-grammar

 • நிலைமொழியின் ஈறும் வருமொழியின் முதலும் சேருவது புணர்ச்சியாகும்.
 • அவ்வாறு சேரும்பொழுது எவ்வித மாற்றமின்றி இயல்பாகப் புணர்வது இயல்பு புணர்ச்சியென்றும் மாற்றம் ஏற்பட்டுப் புணர்வது விகாரப் புணர்ச்சி என்றும் கூறப்படும்.

புணர்ச்சிஇயல்புவிகாரம்

 • நிலைமொழியும் வருமொழியும் சேரும் போது எவ்வித மாற்றமும் ஏற்பட வில்லையென்றால் அது இயல்புப்புணர்ச்சி ஆகும்.
 • பொன்+வளையல் = பொன் வளையல் இணையும் இருசொற்களில் முதல் சொல் நிலைமொழி எனப்படும்.
 • நிலைமொழியின் இறுதி எழுத்துப் புள்ளியாக(மெய்யாக) இருந்தால் அதை மெய்யீறு எனக் கூறுவர்.
 • நிலைமொழியின் இறுதி எழுத்து உயிர் மெய்யாக இருந்தால் அவை உயிரீறு எனச் சொல்லப்படும்.
 • வருமொழியின் முதல் எழுத்து உயிர் மெய்யாக இருப்பின் அதை மெய்முதல் என அழைப்பர்.
 • வருமொழியின் முதல் எழுத்து உயிராக இருப்பின் அதை உயிரிமுதல் என அழைப்பர்.
 • நிலைமொழியும் வருமொழியும் சேரும்போது மாற்றங்கள் ஏற்படுமானால் அதனை விகாரப்புணர்ச்சி என்பர்.
 • விகாரப்புணர்ச்சி மூன்று வகைப்படும். அவை: தோன்றல், கெடுதல், திரிதல்.
 • புணர்ச்சி இரண்டு வகைப்படும். அவை: இயல்பு, விகாரம்

வாழை மரம்

 • இத்தொடரில் வாழை என்பது நிலையான சொல். இதனை நிலைமொழி என்பர்.
 • மரம் என்பது வந்து சேர்ந்த சொல். இதனை, வருமொழி என்பர். நிலைமொழியும் வருமொழியும் சேரும் பொழுது எவ்வித மாறுபாடும் இல்லாமல் சேருவதை இயல்பு புணர்ச்சி என்பர்.
 • நிலைமொழியும் வருமொழியும் சேரும் பொழுது, ஏதேனும் ஓர் எழுத்துத் தோன்றுதல், இருக்கும் எழுத்துத் திரிதல் அல்லது கெடுதல் ஆகிய மாறுபாடுகள் அடைவதை விகாரப் புணர்ச்சி என்பர்.

 

 • இயல்பு புணர்ச்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு “இயல்பு புணர்ச்சி” என்ற தொடரே அமையும். இதே போல் விகாரப் புணர்ச்சிக்கு எடுத்துக்காட்டாக, “விகாரப் புணர்ச்சி” என்பதே அமைதலையும் காண்க.
 • இவ்வாறு தோன்றல், திரிதல், கெடுதல் என்பன யாவும் சில விதிகளின் படியே அமையும். அவ்விதிகளைப் புணர்ச்சி விதிகள் என்பர்.
Click Here To Get More Details

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.