கோள்களின் வகை

  • கோள்என்பது ஒரு விண்மீனின் ஈர்ப்பு விசையின் கட்டுப்பாட்டில் விண்மீனைச் சுற்றி வரும் ஒரு பெரிய பருப்பொருள் ஆகும். விண்மீன்களைப் போல கோள்கள் தன்னுள்ளே வெப்ப அணுப்புணர்ச்சிகள் ஏதும் நிகழ்ந்து கடுவெப்பம், பேரொளி, பேராற்றல் கதிர்கள் வீசுபவை அல்ல.

பொதுவாக, ஒரு விண்மீனை சுற்றிவரும் அனைத்து கோள்களும், பெரும்பாலும் அவ்விண்மீன் சுழலும் திசையிலேயே அதன் கோள்களின் நீள்வட்டப்பாதையில் செல்லும். ஆனால், தற்போது அவ்வாறல்லாமல் எதிர்த் திசையில் கோள்கள் சுழலும் ஒரு சூரியக் குடும்பம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆகத்து 18, 2013 அன்று சயன்சு ஆய்விதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ள ஆய்வுக்கட்டுரையில் அறிவியலாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.

Click Here To Get More Details

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.