தீபகற்ப இந்தியா

தீபகற்ப இந்தியா

  • கடக அட்சத்திற்கு (Tropic of Cancer) தெற்கே உள்ள நிலப் பகுதி தீபகற்ப இந்தியா எனப்படுகிறது. இந்தியா தீபகற்ப பகுதியில் உள்ள பாறைகள் பழமையானவை. இவை புவி தோன்றிய காலத்திலேயே உருவானவை. சூரியனிடமிருந்து பிரிந்து வந்த வாயு வளையம் காலப் போக்கில் குளிர்ந்து இறுகி புவிக்கோளமாக உருவெடுத்தது. புவி உருவான காலத்தில் அனைத்து நிலப்பகுதிகளும் ஓரே தொகுப்பாகக் காணப்பட்டது. அதற்குப் பெயர் பேஞ்சியா (Pangea)
  • பேஞ்சியாவை சுற்றி காணப்பட்ட நீர்ப்பரப்பு பேன்தலசா (Panthalasa).
  • பேஞ்சியா நிலப்பகுதி டெத்திஸ் (Tethys) என்ற தாழ்வான கடலால் இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது.

 

Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.