பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள்

Deal Score+12

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

 

  • சங்கம் மருவிய காலத்தில் தோன்றிய நூல்கள் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு என்னும் பெயர் பெற்றன.
  • இவை மொத்தம் பதினெட்டு நூல்களாகும்.
  • சங்கம் மருவிய கால இலக்கியங்கள் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் எனப்படும்.
  • இதனை நீதிநூல்கள் அல்லது அற நூல்கள் அல்லது இருண்ட கால இலக்கியங்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
  • பதினெண்கீழ்க்கணக்கு என்ற வழக்கை கொண்டு வந்தவர்கள் மயிலைநாதர்பேராசிரியர்
  • பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களின் இலக்கணம் கூறுவது பன்னிரு பாட்டியல்
  • பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் இன்னின்ன என்பதை கூறும் பாட்டு

 

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]