நாடாளுமன்றம்

  • குடியரசுத் தலைவரையும் இரு அவைகளையும் சேர்ந்ததே நாடாளுமன்றம் ஆகும். இந்திய நாடாளுமன்றம் ஈரவை மன்ற முறையைச் சார்ந்தது.
  1. ராஜ்ய சபை (Rajya Sabha) அல்லது நாடாளுமன்ற மேலவை
  2. மக்களவை (Lok Sabha) அல்லது நாடாளுமன்றக் கீழவை
  1. மாநிலங்களவை (Rajya Sabha)

      மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் 3 வகைப்படுவர்.

  1. மாநிலங்கள் பிரதிநிதிகள்
  1. யூனியன் பிரதேசங்களின் பிரதிநிதிகள்
  •  நியமனப் பிரதிநிதிகள்

 மாநிலங்களின் பிரதிநிதிகள்

  • ஒவ்வொரு மாநிலமும் அதன் மக்கள் தொகைக்கேற்ப உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புவர்.
  • இவர்கள் மாநிலச் சட்டப் பேரவையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்.
  • இதற்கு மாற்றக் கூடிய ஒற்றை வாக்குச் சீட்டு விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவ முறை பின்பற்றப்படுகிறது.
Click Here To Get More Details

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.