ஓசோன்

ஓசோன்:

  • ஓசோன் என்பது ஆக்ஸிஜன்களின் ஒரு வடிவம் (O2) வாயு மண்டலத்தின் ஸ்ட்ரேட்டோஸ்ஃபியரில் (ஓசோனோஸ்பியர்) காணப்படும் ஓசோன், சூரியனிலிருந்து வெளியேறும் புற ஊதாக்கதிர்களைத் தடுத்து, பூமியிலுள்ள உயிரிகளைக் காக்கிறது.
  • சூரியனிலிருந்து வெளியேறும் மின்காந்தப்பட்டையில் காணப்படும் புற ஊதாக்கதிர்கள், பெரும்பாலான உயிரினங்களுக்கு பெரும் தீங்கு விளைவிக்கும்.
  • இதற்கு காரணம் இவை டி.என்.ஏ வை சேதப்படுத்துவதுதான்.
  • பூமிக்கு மேலே காணப்படும் ஸ்ட்ரேட்டோஸ்ஃபியர் அடுக்கில் ஓசோன் அளவு 1% குறைந்தாலும், பூமியை அடையும் புற ஊதாக்கதிர்களின் அளவு மிகவும் அதிகரித்து விடும்.
  • ஓசோனே இல்லை என்றால் பூமியை வந்தடையும் புறஊதாக்கதிர்களின் அளவு உயிர்கள் யாவும் அழிந்து விடும் அளவிற்கு அதிகமாக இருக்கும் அனைத்து உயிர்களும் தரைக்கு அடியிலோ, கடலுக்கடியிலோ புதைந்து விடும்.

ஓசோன் ஓட்டைகள்:

  • ஓசோன் இழப்பு முதன்முதலில் அண்டார்டிக் பகுதிக்கு மேல் ஸ்ட்ரேட்டோஸ்ஃபியர் பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
  • வாயு மண்டலத்தில் ஓசோன் படலம் மிகவும் அடர்வு குறைந்து மெலியதாய்க் காணப்படும் பகுதி ஓசோன் ஒட்டை எனப்படும்
  • இது உண்மையிலேயே மற்ற இடங்களில் உள்ள ஓசோன் அடர்வை ஒப்பிடும் போது மிகவும் குறைந்து அடர்வற்று இருக்கும் நிலை ஓசோன் பொத்தல் எனப்படும்.
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.