நூலின் வகைகள்

images (1)

  • முதல் நூல், வழி நூல் என இருவகையான நூல்களைப் பற்றிக் கூறுகிறது.
  • டாக்டர் பட்டம் பெற்றவர்களை அழைக்கும் ‘முனைவர்‘ என்ற சொல். “வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவின் முனைவன் கண்டது முதல் நூலாகும்“ (1594) என்ற தொல்காப்பிய நூற்பாவிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும்.  ‘முனைவன்‘ என்ற சொல்லுக்கு கடவுள் என்று பொருள் கூறுவதும் உண்டு.
  • முதல் நூலின் கருத்தை, சுருக்கியோ விரித்தோ, சுருக்குதல் விரித்தல் இரண்டும் செய்தோ, மொழிபெயர்த்தோ எழுதப்படுவது வழி நூலாகும் என்று நால்வகை வழி நூல்கள் பற்றி தொல்கப்பியர் கூறுகிறார்.
  • கூறியது கூறல், குன்றக் கூறல், மிகபடக் கூறல் உள்ளிட்ட பத்து வகை குற்றங்கள் பற்றி தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுகிறது.
  • தொகுத்துக் கூறல், ஒப்புக் கூறல், ஞாபகம் கூறல், வந்தது கொண்டு வராதது உயர்த்தல் உள்ளிட்ட 32 நூல் உத்திகள் பற்றித் தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுகிறது
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.