இயற்கை கதிரியக்கத் தனிமங்கள் | Natural radioactive elements - MaanavaN | TNPSC Study Materials | Online Test | 2017 | Group 2A | VAO | TET

இயற்கை கதிரியக்கத் தனிமங்கள் | Natural radioactive elements

Review Score+1

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

maanavan

  1. யுரேனியம், தோரியம், பொலோனியம், ரேடியம் போன்றவை இயற்கை கதிரியக்கத் தனிமங்கள் ஆகும்.
  2. செயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் ரேடியோ நியூக்ளைடு அல்லது கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் எனப்படுகின்றன.
  3. ஆல்ஃபா துகள்கள் ஹீலியத்தின் உட்கருவைப்பெற்றவை. ஹைட்ரஜன் அணுநிறையைவிட 4 மடங்கு கனமானது.
  4. ஆல்ஃபா துகளானது கதிரியக்கத் தனிமங்கள் வெளியிடும் மிகப்பெரிய துகள் ஆகும்.
  5. ஆல்ஃபா துகளானது அதிக நிறையும் அதிக திசைவேகத்தையும் பெற்றிருப்பதால், இவற்றின் இயக்க ஆற்றல் அதிகமாகும். எனவே இவை செயற்கை தனிமங்களை உருவாக்கப் பயன்படும் தாக்கிகளாகப் பயன்படுகிறது.
  6. பீட்டா கதிர்கள் புகைப்படத் தாள்களை பாதிக்கும்.
  7. பீட்டா கதிர்கள் மெல்லிய அலுமினியத் தகடைக் கடக்கக் கூடியது.
  8. காமா கதிர்கள் கண்ணிற்கு புலப்படாது.
Click Here To Get More Details