தேசியச் சின்னம்

தேசியச் சின்னம்

  • இந்திய அரசின் சின்னம் – சாரநாத் சிங்கம் அசோகரின் தலைநகரின் – சாரநாத் அருங்காட்சியகத்திலிருந்து பெறப்பட்டது ஆகும்.
  • அரசாங்கம் 1950 ஐனவரி 26ல் இந்தியா குடியரசு நாடானபோது இதனை இணைத்தது.
  • ஆரம்ப சாரநாத் சின்னம் நான்கு சிங்கங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்று அமர்ந்திருக்கும், இது ஒரு மணிச்சட்டத்தை மேல் வைத்திருக்கும் யானை மீது வைக்கப்பட்டிருக்கும், ஒரு நான்கு கால் பாய்ச்சல் குதிரை, ஒரு எருது, ஒரு சிங்கம் ஆகியவை சாரனாத் சக்கரத்தைச் சுற்றி நின்ற வடிவில் மணி வடிவத்திலான தாமரையின் மேல் இருக்குடி ஒரே ஒற்றை பாலீஷ் செய்யப்பட்ட கல்லில் தாமச்சக்கரம் செதுக்கப்பட்டிருக்கும்.
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.