நாகலாந்து

நாகலாந்து:-

1. தலைநகரம் கோஹிமா
2. பரப்பளவு 16.579ச.கி.மீ
3. மக்கள் தொகை 1.990.036
4. வளர்ச்சி விகிதம் 64.53%
5. ஆண் பெண் விகிதம் 900
6. கல்வியறிவு 66.60%
7. மாவட்டங்கள் 11
8. மொழிகள் அங்கமி, ஆ சாங் கொன்யாங், லோத்தா, சாங்தம், சீமா மற்றும் சேகேஸ் சங்க்
  • 90% மக்கள் விவசாயத்தைச் சார்ந்துள்ளனர்.
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.