முகலாய ஆட்சியில் எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள்

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

புத்தகத்தின் பெயர் ஆசிரியர்   மொழி
 துஸ்க் – கீ – பாபரி  பாபர்    சகாதி (துருக்கி) பிறகு அப்துல் ஹெமால்
 ஹீமாயூன் – நாமா அக்பர்நாமா  குல்பதன் பேகம்    பாரசீக மொழியில் மொழிபெயர்த்தார்
 ஐயனி – இ – அக்பரி  அபுல் பாசல்    பாரசீகம்
 துஸ்க் – இ – ஜஹாங்கீரி  ஜஹாங்கீர்    பாரசீகம்
 ஷாஜகான் – நாமா  இனாயங்கான்    பாரசீகம்
 பாதுஷா – நாமா  அப்துல் ஹமீது லஹோரி    பாரசீகம்
 ஆலம்கிர் நாமா (அவுரங்கசீப் பற்றியது)  மிர்சா முகம்மது காசிம்    பாரசீகம்

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]