மொழிப்பயிற்சி | mozhi peyarchi

Deal Score+2

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

 

tamil-grammar

வாக்கிய வகைகள்

செய்வினை :

  • எழுவாய், செயப்படுபொருள், பயனிலை என்ற வரிசையில் வாக்கியம் அமைதல் வேண்டும்.
  • செயப்படுபொருளோடு ஐ என்ற இரண்டாம் வேற்றுமை உருபைச் சேர்க்க வேண்டும்.

(ஐ-உருபு மறைந்தும், வெளிப்பட்டும் வரும்)

 

செயப்பாட்டுவினை

  • செயப்படுபொருள், எழுவாய், பயனிலை என்ற வரிசையில் வாக்கியம் அமைதல் வேண்டும்.
  • எழுவாயோடு ஆல் என்ற மூன்றாம் வேற்றுமை உருபைச் சேர்க்க வேண்டும்.
  • பயனிலையோடு படு, பட்டது எனும் சொற்களைச் சேர்க்கவேண்டும்

(படு-துணை வினை)

.கா.

செய்வினை

மாணவர்கள் வகுப்பைத் தூய்மை செய்யப்பட்டது.

செயப்பாட்டுவினை

வகுப்பு, மாணவர்களால் தூய்மை செய்தனர

 

.கா.

செய்வினை

ஆசிரியர் இலக்கணம் கற்பித்தார்

செயப்பாட்டுவினை

இலக்கணம், ஆசிரியரால் கற்பிக்கப்பட்டது.

 

.கா.

செயப்பாட்டு வினை:          

நாற்காலி தச்சனால் செய்யப்பட்டது

செய்வினை

தச்சன் நாற்காலியைச் செய்தான்

 

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_self” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]