நுண்ணுயிர் உடலியல்

நுண்ணுயிர் உடலியல் :

நுண்ணுயிர் மரபணுவியல் :

  • இது நுண்ணுயிரிகளில் அவற்றின் செல் செயல்பாடுகளுக்கேற்ப மரபணுக்கள் எவ்வாறு ஒழுங்குபடுத்தப்படுகின்றன மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதைக் கற்கும் கல்வி.                   இது மூலக்கூறு உயிரியல் துறைக்கு மிக நெருக்கமுற்ற துறையாகும்.

செல் நுண்ணுயிரியல் :

மருத்துவ நுண்ணுயிரியல் :

கால்நடை நுண்ணுயிரியல் : 

 

 

Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.