உலோகப்போலிகள்

உலோகப் போலிகள்: (Metalloids)

 

 • ஆண்டிமனி, ஆர்சனிக், டெல்லூரியம் போன்ற தனிமங்கள் உலோகங்களின் பண்புகளையும், அலோகங்களின் பண்புகளையும் பெற்றுள்ளன. இவ்வகைத் தனிமங்கள் உலோகப் போலிகள் என்று பெயர்.
 • உலோகங்களின் சில பண்புகளையும், அலோகங்களின் சில பண்புகளையும் பெற்றுள்ள தனிமங்கள் உலோகப்போலிகள் எனப்படும்.இவை திண்மங்கள்.
  • .கா. சிலிக்கான், ஜெர்மானியம்.
 • மெர்க்குரியைத் தவிர, ஏனைய பிற உலோகங்கள் அனைத்தும் திண்மங்கள்.
 • உலோகங்களில் அதிக மின்கடத்தும் திறன் உடையது சில்வர்.
 • அலோகங்களில் கிராபைட் மட்டும் மின்கடத்தும் இயல்புடைது.
 • அறை வெப்பநிலையில் நீர்மமாகவும் மிகக் குறைந்த உருகுநிலை உடைய உலோகம் மெர்க்குரி ஆகும்.
 • 33000C ஐவிட அதிக உருகுநிலையைப் பெற்றுள்ள உலோகம் டங்ஸ்டன்.
 • மிகவும் எடை குறைந்த உலோகம் லித்தியம் நீரின் நிறையில் சரிபாதி நிறையை இவ்வுலோகம் பெற்றுள்ளது.
 • மிகவும் எடை குறைந்த உலோகம் ஆஸ்மியம். இவ்வுலோகம் நீரின் நிறையைப் போல் 22 ½ மடங்கும். இரும்பைப் போல் 3 மடங்கும் அதிக நிறை உடையது.
 • உலோகங்கள் ஓசையை உருவாக்கும் இயல்புடையவை.
 • அழுகிய முட்டை நெடியுடைய வாயு ஹைட்ரஜன் சல்பைடு.
 • நீருடன் வினைபுரியும் உலோகங்கள் பொட்டாசியம், சோடியம், கால்சியம்
 • நீர்த்த அமிலங்களுடன் வினைபுரியும் உலோகங்கள் மெக்னீசியம், அலுமினியம், மாங்கனீசு, ஜிங்க், குரோமியம், இரும்பு, நிக்கல், டின் மற்றும் லெட் போன்றவை.
Click Here To Get More Details

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.