மேகாலாயா

மேகாலாயா:-

1. தலைநகரம் சில்லாங்
2. பரப்பளவு 22.429.ச.கி.மீ
3. மக்கள் தொகை 2.318.822
4. வளர்ச்சி விகிதம் 62.60 %
5. ஆண் பெண் விகிதம் 972
6. கல்வியறிவு 62.60 %
7. மாவட்டங்கள் 7
8. மொழிகள் காரோ, காசி, ஆங்கிலம்

 

  • இது ஒரு விவசாய மாநிலமாகும்.
  • 70% க்கும் அதிகமான பரப்பளவு காடுகளைக் கொண்டது. உலகிலேயே அதிகமான மழையைப் பெறும் இடமான மௌசின்ரம் (சிரபுஞ்சி மாவட்டம்) இங்குதான் உள்ளது.
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.