பூமியின் முக்கிய குறிப்புகள்

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

பூமி

  • பூமி நமது தாய்க்கோள்
  • பூமி கோளில் மட்டும்தான் உயிரினங்கள் உள்ளன
  • பெருவெடிப்புக் கொள்கை பூமியின் கோட்பாடாக பெரும்பான்மையனரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது
  • 05.2010 நமது அறிவியல் அறிஞர்கள் “லார்ஜ் யெட்ரான் கொலாய்டர்” என்ற கருவியை உருவாக்கி பெரு வெடிப்புக் கொள்கையை பரிசோதனை செய்து பார்த்தார்கள்
  • பான்ஜியா எந்தக் கடலால் சூழப்பட்டுள்ளது பசுபிக் பெருங்கடல்
  • பசிபிக் தட்டு மிகப் பெரிய தட்டு ஆகும்
  • பான்ஜியாவில் 7 பெரிய தட்டுகள் உள்ளன?

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]