Deal Score0

முக்கிய கனிமங்கள்:

1.  Betonies குஜராத், ராஜஸ்தான், பீகார், ஜம்மு & காஷ்மீர் மற்றும் தமிழ்நாடு
2.  Corundum மஹாராஷ்டிரா, ம.பி.ஈ., கர்நாடகா, ஆ.பி.,
3.  Calcite ராஜஸ்தான், ம.பி., ஆ.பி., குஜராத்.
4.  Feldspar ராஜஸ்தான், ஆ.பி., தமிழ்நாடு, ம.பி.,
5.  Garnet தமிழ்நாடு, ராஜஸ்தான், ஆ.பி.,
6.  Pyrite பீகார், ராஜஸ்தான், ஆ.பி.,
7.  Steatite ராஜஸ்தான், உ.பி., ஆ.பி., தமிழ்நாடு, பீகார்,
8.  Wallastonite ராஜஸ்தான், குஜராத்,
9.  Zircon தமிழ்நாடு, கேரளா, ஒரிசா,
10.          கிரானைட் தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆ.பி., ராஜஸ்தான்

 

Click Here To Get More Details