கோள்களின் முக்கிய குறிப்பு

Deal Score-1

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

  • 3 காலநிலைகள் உள்ளன
  • வெப்ப அழுத்தத்தின் வகைகள் 2
  • உப்பு படிகமாதலை ஹாலோஹிலாஸ்டி கூறுவர்
  • நீர் உட்கிரகித்தல் தாது நீர் கொள்ளல் எனப்படும்
  • நீரின் சேர்க்கை சிலிகேட் தாதுக்களை பாதிக்கும் செயலாகும்
  • ஆக்ஸிகரணத்தின் மற்றொரு பெயர் துருபிடித்தல்
  • ஓடும் நீர் அரித்தல் செயலில் மிகவும் முக்கியமான காரணி
  • தாவுதல் ஆற்றின் கடத்தல் செயலாகும்
  • அரித்துத் தின்னல் செயலால் ஆற்றுப்படுகை மற்றும் அதன் கரையோரங்களில் அரித்து அடித்து செல்லப்படுகின்றன
  • பாறைத் துகள்களில் உராய்தல் மற்றும் தேய்தல் மோதி உடைத்தலால்

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]